Miljö

Vi är varsamma om både föremål och miljö

MTAB anger redan i affärsidén vikten av att vara varsam om de föremål vi hanterar och det inkluderar även vårt synsätt på miljön. MTAB har sedan många år bedrivit ett aktivt miljöarbete som genomförs bit för bit inom organisationen.

Vårt miljöarbete bedrivs utifrån ett förebyggande synsätt. Grunden för detta är att våra medarbetare kontinuerligt informeras och utbildas i miljöfrågor för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med miljöansvar.

En stor del av dagens miljöarbete styrs av lagkrav. Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade om dessa och andra krav. Vi strävar efter att göra detta i dialog med myndigheter, kunder och leverantörer m fl. Och att hålla oss ständigt informerade om aktuella frågor, problemställningar och lösningar inom miljöområdet.

Alla våra beslut och aktiviteter ska fattas och genomföras med iakttagande av Miljöbalkens försiktighetsprincip, dvs. då tveksamhet uppstår ska det ur miljösynpunkt uppenbart bästa valet göras även om vetenskapliga bevis saknas.

Våra tjänster med transporter av oemballerat gods och positionering på plats innefattar även att vi tar hand om och källsorterar förbrukat emballage och källsorterar till återvinning. Vi erbjuder helhetslösningar för att uppfylla leverantörers producentansvar. I det arbetet vill vi fortsätta att vara pådrivande i dialog med våra kunder för att därmed uppfylla högt ställda miljökrav.

Vårt pågående miljöarbete

MiljöbildFordon

Vi väljer bästa möjliga fordon ur miljösynpunkt. Detta innebär idag Euro 5 och Euro 6 motorer för tunga fordon vars utsläpp är väsentligt lägre än tidigare modeller. 2009 inköptes den första biogasdrivna lastbilen, vilken har följts av flera.

Drivmedel

Vi köper den diesel som idag finns tillgänglig på marknaden MK 1. Den är fri från svavel vilket innebär att utsläpp av svaveldioxid inte längre är något problem vad gäller lastbilstrafik. Idag finns också bränsle med en högre inblandning av förnyelsebar råvara.

Däck

De däck vi köper är fria från så kallade HA-oljor. Orsaken till att HA-oljor ska undvikas är att de innehåller höga halter cancerogena ämnen och miljöskadliga polyaromatiska kolväten, PAH.

Källsortering och elektronikåtervinning

Vi källsorterar och komprimerar restprodukter som faller ut ur vår verksamhet. Detta gäller även förbrukat emballage, förbrukad elektronik mm som faller ur våra uppdragsgivares verksamhet. Stora delar av våra frakter sker med oemballerat gods, dvs vi avemballerar kundernas produkter innan frakt. I vårt arbete med oemballerat gods så omhändertar och återvinner vi allt förbrukat emballage. Vi har också utvecklat tjänster som innebär att vi kan ta ansvar för våra leverantörers och kunders producentansvar.

Datorer, kopiatorer och AV-produkter

Vid inköp beaktas miljökrav sedan flera år.

Kemisk-tekniska produkter

Vi köper Svanen-märkta produkter för städning. I Stockholm tillhandahåller vi de städprodukter som används av den entreprenör som sköter om vår kontorsstädning. Städprodukterna är samtliga från företaget Sonett vars produkter är EKO-certifierade i Tyskland, www.ecogarantie.eu. Kraven är avsevärt högre än vad den skandinaviska Svanenmärkningen ställer.

Förpackningar

Här ingår både plast, papper, wellpapp och trä. Allt trämaterial som köps är FSC-märkt och all plast är PVC-fri. Detta gäller även tejp.

Pappersprodukter

Alla pappersprodukter med tryckt text köps från ett Svanenmärkt tryckeri. Det gäller även sådant som toalettpapper och pappershanddukar.

Livsmedel

Till våra pausrum köper vi in livsmedel, som kaffe, te, ost och bröd. I mån av tillgång väljer vi då KRAV och rättvisemärkta produkter.

Våra miljöprodukter

Leverantören har producentansvaret, men vi kan som logistikpartner hjälpa till att uppfylla det ansvaret. Eftersom vi levererar nya maskiner till slutkunderna kan vi samtidigt ta tillbaka uttjänta maskiner. Vi kan också hantera all transportdokumentation för återvinningen.

Återvinning

Återvinning handlar till stor del om logistik och transporter. Som transportör och logistikpartner till en rad ledande företag inom kontors-, IT- och elektronikbranschen har vi fått goda kunskaper gällande elåtervinning.

Vi har sett att vår modell med transporter av oemballerade maskiner och installationshjälp fungerar utmärkt. Vi har tillstånd att transportera och lagra farligt avfall och använder sällan pallar och transportburar som många andra.

Intyg över deponi och fraktioner

Eftersom merparten av MTAB:s transporter sker oemballerat och vi ombesörjer avemballering, innebär det en stor mängd emballagematerial som måste tas om hand. Därför har MTAB ett underleverantörskontrakt med Ragn-Sells angående källsortering av emballage och elektroniskt avfall.

Vid våra terminaler har vi byggt upp deponicentraler för olika fraktioner som trä, elektronik, batterier, papp och plast. Systemet uppfyller kundernas krav på deras egen ISO 14001-certifiering och kan användas i miljöredovisningarna. MTAB lämnar intyg över deponi och fraktioner.

Sveriges första industribyggnad uppförd i återvunnet material

MTABs högsäkerhetslager i Bromma byggdes för att optimera både miljöhänsyn och modern rationell lagerhantering. Under taket till den 6 400 kvadratmeter stora, arkitektritade byggnaden, till stora delar uppförd i återvunnet material, finns en rad specialfunktioner.

Här behöver du aldrig tveka om att vi kan miljöhantering

Återvinning handlar till stor del om logistik och transporter. Som transportör och logistikpartner till en rad ledande företag inom kontors-, IT- och elektronikbranschen har vi kommit i närkontakt med problematiken kring el-återvinning. Vi har sett att vår modell med transporter av oemballerade maskiner och installationshjälp fungerar utmärkt. Vi har tillstånd att transportera och lagra farligt avfall och behöver inte använda pallar och transportburar som många andra.

Leverantören har producentansvaret, men vi kan som logistikpartner hjälpa dem att uppfylla det ansvaret. Eftersom vi levererar ut nya maskiner till slutkunderna passar det utmärkt att vi även tar tillbaka uttjänta maskiner. Vi kan också hantera all transportdokumentation för återvinningen. Godset kan mellanlagras på våra lager i Stockholm, Göteborg eller Malmö.