Integritetspolicy

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna följs. (Källa)

MTAB Sverige AB kommer inte dela någon information vidare till andra företag eller tredje part utan ditt godkännande, annat än om lagen kräver detta. Ett annat undantag är när det är nödvändigt för att kunna fullfölja ett avtal eller utföra en tjänst från oss.

MTABs behandling av personuppgifter på webbplats

MTAB Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på mtab.se/mtab.dk/mtab.no/mtab.fi/mtab.eu och dess underdomäner. Vi tar hänsyn till den europeiska dataskyddsförordningen(GDPR).

  • Informationen används för statistik över besökare på hemsidan, samt för att anpassa vår kommunikation med befintliga och framtida kunder.
  • Informationen skyddas av oss enligt säkerhetsregler.
  • MTAB Sverige AB lämnar eller säljer inte vidare informationen till tredje part.

Rätt till information

Vill du veta hur vi på MTAB Sverige AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss på gdpr@mtab.se

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter och även att återkalla ett samtycke för behandling av personuppgifter. Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller begränsas.

Vid frågor

Om du har några frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta oss på gdpr@mtab.se.

Personuppgiftslagstiftning

Datainspektionen har tillsyn över personuppgiftslagstiftningen i Sverige. Besök deras hemsida för mer utförlig information kring lagstiftningen.